سرویس های VDSL

سرعت

8Mb/s

ترافیک ماهانه

40GB

گروه سرویس

عادی

قیمت : 545,000 ریال

سرعت

20Mb/s

ترافیک ماهانه

80GB

گروه سرویس

عادی

قیمت :1,199,000 ریال

سرعت

20Mb/s

ترافیک ماهانه

140GB

گروه سرویس

عادی

قیمت : 1,526,000 ریال

سرعت

20Mb/s

ترافیک ماهانه

220 GB

گروه سرویس

عادی

قیمت : 2,180,000 ریال

سرعت

30Mb/s

ترافیک ماهانه

120GB

گروه سرویس

عادی

قیمت : 1,471,500 ریال

سرعت

30Mb/s

ترافیک ماهانه

160GB

گروه سرویس

عادی

قیمت : 1,580,500 ریال

سرعت

30Mb/s

ترافیک ماهانه

350GB

گروه سرویس

عادی

قیمت : 2,725,000 ریال

سرعت

50Mb/s

ترافیک ماهانه

180GB

گروه سرویس

عادی

قیمت : 1,765,800 ریال

سرعت

50Mb/s

ترافیک ماهانه

250GB

گروه سرویس

عادی

قیمت : 1,962,000 ریال

سرعت

50Mb/s

ترافیک ماهانه

500GB

گروه سرویس

عادی

قیمت : 3,270,000 ریال