مزایای سرویس FTTH

ثبت سفارش 24 ساعته 041-4147


شما هم به شبکه فیبر نوری بپیوندید

با فیبرونت ارزان‌ترین و باکیفیت‌ترین سرویس فیبر نوری را دریافت کنید.

سرعت

20Mb/sتا50Mb/s

ترافیک ماهانه

50GB تا 500GB

سرعت

4Mb/s تا 16Mb/s

ترافیک ماهانه

35GB تا 420GB

سرعت

4Mb/sتا50Mb/s

ترافیک ماهانه

40GB تا 500GB