سرویس های ADSL

سرعت

4Mb/s+GIG

ترافیک ماهانه

185GB

گروه سرویس

گیگ پلاس

قیمت : 1,656,800 ریال

سرعت

8Mb/s+GIG

ترافیک ماهانه

345GB

گروه سرویس

گیگ پلاس

قیمت : 2,419,800 ریال

سرعت

16Mb/s+GIG

ترافیک ماهانه

420GB

گروه سرویس

گیگ پلاس

قیمت : 2,616,000 ریال

سرعت

8Mb/s

ترافیک ماهانه

50GB

گروه سرویس

عادی

قیمت : 000,000 ریال

سرعت

16Mb/s

ترافیک ماهانه

35GB

گروه سرویس

عادی

قیمت : ------ریال

سرعت

16Mb/s

ترافیک ماهانه

80GB

گروه سرویس

عادی

قیمت : 654,000 ریال

سرعت

16Mb/s

ترافیک ماهانه

120GB

گروه سرویس

عادی

قیمت : 817,500 ریال